Kancelárske a školské potreby
Vážený zákazníci. Dovoľte nám vás pozvať do nášho nového eshopu www.veshop.sk
Tešíme sa na vašu návštevu.

Informácie

Napísali o nás

Overený zákazník
5.005.005.005.005.00
Aj telefonický kontakt a overovanie ohľadom objednávky.

2021-07-27

Overený zákazník
5.005.005.005.005.00
Rychlost dodania, kvalita toneru

2021-03-28

Overený zákazník
5.005.005.005.005.00
Tovar, o ktorý som mala záujem.

2021-03-23

Overený zákazník
5.005.005.005.005.00
Veľmi promptné dodanie.

2020-10-19

Overený zákazník
4.504.504.504.504.50
dobrá cena, rýchle doručenie ???

2020-08-18

Obchodné podmienky

 

1. Všeobecné ustanovenia

 

Prevádzkovateľ internetového portálu (ďalej len „predávajúci“)

V-PORT, s.r.o. 
Bratislavská 699 
900 46 Most pri Bratislave 
Slovensko


IČO: 47 367 521

DIČ: 2023843217

IČ DPH: SK2023843217

Email: obchod@v-toner.sk

Telefón: +421 915 751 452

 

Uvedená kontaktná adresa slúži výhradne na účely korešpondencie podľa Obchodného zákonníka. Na tejto adrese neprebiehajú žiadne rokovania a nie je tu uskladnený žiadny tovar. Internetový obchod www.v-toner.sk nedisponuje kamennou predajňou.

 

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

 

1.1. Zmluvou uzavretou na diaľku sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu. (ďalej len "kúpna zmluva")

1.2. Vzťahy, práva a povinnosti spotrebiteľa a predávajúceho sa riadia týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej aj "VOP") a príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 102/2014 Z.z.“).

1.3. Tieto VOP sa vzťahujú na kúpne zmluvy uzavierané prostredníctvom internetového obchodu na internetovej adrese www.v-toner.sk (ďalej aj "Internetový obchod").

Spotrebiteľ pred odoslaním objednávky, zaškrtnutím políčka "Súhlasím s obchodnými a dodacími podmienkami. "vyjadruje, že v plnom rozsahu porozumel obsahu týchto všeobecných obchodných podmienok a že s nimi plne súhlasí.

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné od 09. 07. 2017

 

2. Informácie o tovaroch a cenách

2.1. Ceny v internetovom obchode www.v-toner.sk sú uvedené ako maloobchodné a zahŕňajú daň z pridanej hodnoty (DPH). Predávajúci je platcom DPH.

2.2.Pri väčšom odbere z jednotlivých položiek poskytujeme individuálne zľavy.  Tieto zľavy je možné komunikovať výhradne e-mailom alebo telefonicky.

2.3. Cena produktov uvedených ako v "Akcii" alebo "Zľavnené" je platná do vypredania zásob daného produktu alebo do aktualizácie ponuky.

2.4. Faktúra vystavená spotrebiteľovi slúži ako daňový doklad a zároveň aj ako dodací list.

2.5. Údaje o produktoch v internetovom obchode sú čerpané z oficiálnych zdrojov výrobcov ako aj verejne prístupných zdrojov.

2.6. Obrázky alebo fotografie zobrazené pri produktoch môžu byť len ilustračné.

2.7. Dostupnosť tovaru a konečná cena tovaru môže byť závislá na zmenách údajov výrobcov a dodávateľov tovarov a stavu zásob na skladoch predávajúcich alebo výrobcov.

 

3. Odoslanie objednávky

3.1. Tovar v ponuke internetového obchodu je možné objednať pomocou postupu, ktorý je uvedený v návode "Ako nakupovať".

3.2. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých potrebných údajov uvedených vo formulári ako aj uvedených v týchto obchodných podmienkach.

3.3. Objednávku nie je možné odoslať bez súhlasu s oboznámením sa s VOP a so spracovaním osobných údajov.

3.4. Prijatie objednávky bude spotrebiteľovi potvrdené elektronicky na emailovú adresu, príp. telefonicky na  číslo uvedené v objednávke. Prijatím objednávky však ešte nedochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom.

 

4. Potvrdenie objednávky

4.1. Po prijatí objednávky overí dostupnosť tovaru a jeho cenu u výrobcu alebo dodávateľa.

4.2. Predávajúci potvrdí objednávku spotrebiteľovi odoslaním emailovej správy s potvrdením objednávky. V prípade, že sa údaje v objednávke budú odlišovať podľa bodu 2.7. predávajúci bezodkladne oboznámi spotrebiteľa so zmenenými predmetnými údajmi a potvrdenie objednávky vykoná až na základne súhlasného vyjadrenia spotrebiteľa  so zmenenými údajmi. Po potvrdení objednávky vzniká medzi spotrebiteľom a predávajúcim kúpna zmluva. Súčasťou potvrdenia objednávky je určená celková cena objednávaného tovaru a záväzný termín dodania. V prípade zmeny ceny alebo predĺženia dodacej lehoty má spotrebiteľ  právo odstúpiť od zmluvy a objednávku stornovať.

4.3. V prípade, že si spotrebiteľ objedná tovar, ktorý sa bude vyrábať osobitne pre konkrétneho spotrebiteľa, je predávajúci oprávnený požadovať od spotrebiteľa zálohovú platbu vo výške 70% z celkovej hodnoty objednaného tovaru uvedenú v záväznom potvrdení objednávky. V prípade ak spotrebiteľ zruší objednávku a objednaný tovar bol zadaný do výroby, má predávajúci právo účtovať si storno poplatok vo výške 70% z celkovej hodnoty objednaného tovaru uvedenú v záväznom potvrdení objednávky.

 

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

5.1. Kúpna zmluva vzniká medzi spotrebiteľom a predávajúcim až po potvrdení objednávky.

5.2. Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru ako uvádza § 7 zákona č. 102/2014 Z.z.

5.3. Spotrebiteľ môže od kúpnej zmluvy odstúpiť písomne, elektronickou poštou na obchod@v-toner.sk. Formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy nájdete tu.

5.4. Spotrebiteľ má právo v rámci lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy tovar vyskúšať podobným spôsobom ako v štandardnej predajni. Pri tomto skúšaní sa tovar nemá používať a po určitej dobe vrátiť predávajúcemu. Pri elektronických zariadeniach s vlastným softvérom sa za odskúšanie považuje také odskúšanie výrobku, pri ktorom nedôjde k jeho registrácií alebo aktivácií v databáze výrobcu.

5.5. Ak spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy tak sa kúpna zmluva ruší od počiatku. Ak predávajúci obdrží tovar od spotrebiteľa, ktorý je nepoužitý, nepoškodený a úplný predávajúci vráti spotrebiteľovi už zaplatenú kúpnu cenu za tovar alebo jej časť uvedenú v záväznom potvrdení objednávky do 14 dní po doručení odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu na účet určený kupujúcim.
5.6. Ak spotrebiteľ po odstúpení od zmluvy doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý, poškodený alebo neúplný (so zníženou hodnotou), spotrebiteľ uhradí predávajúcemu náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu alebo s jeho opravou.

5.7.Spotrebiteľ pri odstúpení od zmluvy znáša náklady na vrátenie tovaru.

5.8. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je
a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 

6. Zrušenie objednávky

6.1. Spotrebiteľ má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu do doby doručenia tovaru. Môže tak učiniť elektronicky zaslaním žiadosti o zrušenie objednávky na emailovú adresu obchod@v-toner.sk.

6.2. V prípade, že už spotrebiteľ uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, predávajúci vráti uhradenú sumu spotrebiteľovi do 15 kalendárnych dní bezhotovostným prevodom na účet z ktorého bola predávajúcemu uhradená suma pokiaľ sa so spotrebiteľom nedohodne inak.

6.3. Ak spotrebiteľ  zruší objednávku v lehote od potvrdenia do dodania tovaru, je  povinný uhradiť predávajúcemu náklady, ktoré vznikli spracovaním predmetnej objednávky (napr. balné, poštovné...).

6.4. Spotrebiteľ bude o zrušení objednávky informovaný e-mailom príp. telefonicky.

6.5. Predávajúci je oprávnený zrušiť objednávku ak je tovar vypredaný alebo nedostupný, alebo ak predávajúci nie je schopný dodať spotrebiteľovi objednaný tovar v dohodnutej lehote alebo cene uvedenej na internetových stránkach predávajúceho, pokiaľ sa so spotrebiteľom nedohodne inak.

 

7. Platba za tovar

7.1. Spotrebiteľ môže vykonať platbu za objednávku v hotovosti pri jej preberaní od kuriéra alebo na výdajnom mieste.

7.2. Spotrebiteľ môže platbu za objednávku vykonať aj pomocou bezhotovostnej platby prevodom na účet. Platbu spotrebiteľ uskutoční až po potvrdení objednávky zo strany predávajúceho. Obsah objednávky bude spotrebiteľovi odoslaný až po pripísaní platby za tovar na účet predávajúceho. V prípade, že nebude platba za objednávku uhradená na účet predávajúceho do 4 dní od potvrdenia objednávky, má predávajúci právo objednávku zrušiť.

7.3. Objednaný tovar zostáva majetkom predávajúceho až do úplného zaplatenia kúpnej ceny spotrebiteľom.

 

8. Dodanie tovaru

8.1. Tovar, ktorý je na sklade odosielame obvykle do 24 hodín od záväzného potvrdenia objednávky.

8.2. Tovar, ktorý nie je na sklade má obvykle dodaciu dobu od 2 do 5 dní. Spotrebiteľ je pri záväznom potvrdení objednávky informovaný zo strany predávajúceho o dobe dodania. V prípade, že doba dodania spotrebiteľovi nevyhovuje, môžu sa spotrebiteľ a predávajúci dohodnúť na náhradnom plnení v rovnakej kvalite a cene.

8.3. O odoslaní objednávky je spotrebiteľ informovaný minimálne jeden deň vopred pred jej doručením.

8.4. V prípade, že spotrebiteľ neprevezme tovar od doručovateľa a neinformoval vopred predávajúceho o odstúpení od zmluvy má predávajúci právo uplatniť nárok na úhradu skutočných nákladov, ktoré predávajúcemu vznikli s doručením objednávky.

8.5. Tovar je zasielaný poštou alebo kuriérom. Osobný odber je možný po dohode spotrebiteľa s predávajúcim. Tovar je pri osobnom odbere pre spotrebiteľa rezervovaný 4 dni.

8.6. Pri preberaní tovaru musí spotrebiteľ podpisom potvrdiť, že objednávka je kompletná, správna, nepoškodená a zároveň aj jej prevzatie na dodacom liste, príp. na faktúre ak slúži ako dodací list.

 

9. Osobné údaje a ich ochrana

Predávajúci a spotrebiteľ (ďalej len "zmluvné strany") sa dohodli, že ak je spotrebiteľ fyzickou osobou je povinný uviesť pri objednávaní predávajúcemu meno, priezvisko, adresu dodania, fakturačnú adresu, PSČ, telefonický a emailový kontakt, príp. dátum narodenia, titul. V prípade, právnických osôb je potrebné uviesť obchodné meno, adresu dodania, fakturačnú adresu, PSČ, IČO, telefonický a emailový kontakt. Tieto informácie sú nutné pre vašu identifikáciu ako spotrebiteľa. Uvedené údaje slúžia na distribúciu tovaru, účtovné operácie a komunikáciu so zákazníkom. Ak si zákazník vytvoril účet pri objednávaní môže uvedené údaje zmeniť vo svojom profile po prihlásení. Uvedené údaje nezverejňujeme a ani neposkytujeme iným subjektom okrem organizácií, ktorých spolupráca je nevyhnutná pre správne vybavenie objednávok (napr. poštový doručovateľ). Ak má zákazník záujem zrušiť zaregistrovaný účet je tak možné urobiť písomnou žiadosťou na emailovú adresu obchodu. Účet bude na základe tejto žiadosti zrušený. Používaním internetového obchodu www.v-toner.sk dáva spotrebiteľ súhlas so spracovávaním a používaním informácií o spotrebiteľovi a o objednávkach ním vytvorených v znení zákona č. 84/2014 Z.z o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Tento súhlas je udelený spotrebiteľom prevádzkovateľovi na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek odvolať písomnou formou. Súhlas so spracovaním osobných údajov bude zrušený v lehote 1 mesiaca od doručenia jeho odvolania prevádzkovateľovi. Následne budú údaje vymazané. Prevádzkovateľ internetového obchodu www.v-toner.sk prehlasuje, že nakladá s osobnými údajmi získaných pri vytváraní objednávky príp. vytvorení zákazníckeho účtu v zmysle zákona č.84/2014 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom si prevádzkovateľ vyhradzuje právo odstúpiť od bezpečného nakladania s osobnými údajmi zákazníkov.

 

10. Newsletter

Spotrebiteľovi po registrácii alebo po odoslaní objednávky môžu byť doručené správy o novinkách v ponuke, akciách a službách predávajúceho. Registrovaný spotrebiteľ môže zastaviť zasielanie kedykoľvek po prihlásení v sekcii „Účet“ a položke „Vaše osobné informácie“.

 

11. Tovar vyrábaný na zákazku

V prípade, že si spotrebiteľ objedná tovar, ktorý sa bude vyrábať na zákazku pre konkrétneho spotrebiteľa, je predávajúci oprávnený požadovať od spotrebiteľa zálohovú platbu vo výške 70% z celkovej hodnoty objednaného tovaru uvedenú v záväznom potvrdení objednávky. V prípade ak spotrebiteľ zruší objednávku a objednaný tovar bol zadaný do výroby, má predávajúci právo účtovať si storno poplatok vo výške 100% z celkovej hodnoty objednaného tovaru uvedenú v záväznom potvrdení objednávky. Tovar vyrobený na zákazku, nie je možné vrátiť v lehote 14 dní od doručenia ako štandardný tovar.

 

12. Zodpovednosť

12.1. Predávajúci nezodpovedá za akékoľvek priame, nepriame, mimoriadne alebo následné škody (vynaložené náklady, prerušenie činnosti a ďalšie) ktoré vzniknú s použitím informácií uvedených na webovej stránke www.v-toner.sk  alebo z odkazovaných stránok.

12.3. Zodpovednosť za škody na tovare prechádza na spotrebiteľa okamžikom jeho prebratia pri osobnom odbere alebo pri jeho prebratí od dopravcu.

12.2. Pri zasielaní tovaru spotrebiteľom späť predávajúcemu nesie zodpovednosť za nepoškodenie tovaru spotrebiteľ.

 

13. Záruka

Predávajúci poskytuje záruku na tovar v internetovom obchode www.v-toner.sk v dĺžke trvania 24 mesiacov. Záručná doba môže byť aj dlhšia pokiaľ je toto uvedené pri tovare na www.v-toner.sk.

 

Spotrebiteľ je povinný skontrolovať objednaný tovar pri jeho preberaní. Ak má objednaný tovar chyby v dobe preberania je spotrebiteľ oprávnený tovar odmietnuť prevziať.

 

Spotrebiteľ je povinný pri preberaní zásielky od doručovateľa skontrolovať zásielku. Ak je obal porušený alebo zásielka vykazuje iný druh poškodenia je oprávnený zásielku odmietnuť prevziať a spísať s doručovateľom zápis o poškodení. Ak je zásielka v poriadku tak podpísaním dodacieho listu spotrebiteľ potvrdzuje, že zásielka bola nepoškodená a doručená v poriadku.

 

Poškodenia tovaru, ktoré neboli zjavné pri preberaní zásielky je spotrebiteľ povinný uplatniť okamžite po prevzatí zásielky, najneskôr však do 24 hodín od doručenia tovaru. Reklamácie po tejto dobe nie je možné uznať.

 

V prípade, že sa na tovare vyskytne v záručnej dobe chyba alebo chyby, môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu.

Reklamovaná atramentová náplň musí obsahovať minimálne 30 % atramentu a reklamovaný laserový toner minimálne 30 % toneru, v opačnom prípade predajca reklamáciu neuzná. K reklamovanému tovaru je potrebné doložiť výtlačok a presný popis závady, ktorú kupujúci reklamuje s podpisom kupujúceho.

Spotrebiteľ reklamáciu musí uplatniť písomne a to na adresu predávajúceho spolu s dodaním tovaru s kompletným príslušenstvom a dokumentáciou (návody, záručný list, faktúra) predávajúcemu na svoje náklady. Spotrebiteľ musí tovar zabaliť tak aby nedošlo pri preprave k jeho poškodeniu. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepenie, popísanie či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Predávajúci písomne potvrdí spotrebiteľovi prijatie reklamácie a reklamovaného tovaru. Na základe doručeného reklamovaného tovaru vydá predávajúci spotrebiteľovi informáciu o čase a spôsobe vybavenia reklamácie. Začiatkom reklamačného konania sa považuje doručenie písomnej reklamácie a reklamovaného tovaru predávajúcemu. Reklamačné konanie vrátane odstránenia chyby musí byť ukončené do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Spotrebiteľ má právo po uplynutí tejto doby odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo má právo na výmenu za nový výrobok. Predávajúci si vyhradzuje právo spotrebiteľovi vymeniť reklamovaný tovar za iný s adekvátnymi technickými vlastnosťami. Informácie o prebiehajúcom reklamačnom konaní môže spotrebiteľ získať telefonicky alebo elektronickou poštou uvedených na začiatku týchto podmienok.

 

Ak sa počas reklamačného konania zistí, že k chybe na tovare došlo iným používaním ako je uvedené v návode, nesprávnou manipuláciou, neodborným zásahom spotrebiteľa či tretej osoby, bežným opotrebením, poškodením, nevhodným skladovaním alebo zásahom vyššej moci tak sa táto reklamácia považuje za neoprávnenú. V tomto prípade má predávajúci právo požadovať po spotrebiteľovi uhradenie nákladov spojených s reklamáciou.